Teisės aktai ir rekomendacijos

Autoriu Teises Skaidres


Jeigu per šį laikotarpį atlikimo įrašas teisėtai išleidžiamas arba teisėtai viešai paskelbiamasatlikėjų teisės galioja: 50 metų po autoriu teises skaidres tokio atlikimo įrašo, kuris nėra fonograma, išleidimo arba viešo paskelbimo datos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau; 70 metų po pirmojo atlikimo įrašo, kuris yra fonograma, išleidimo arba viešo paskelbimo datos, atsižvelgiant į tai, kas įvyko pirmiau. Šiuo metu Lietuvoje į kolektyvinio administravimo organizacijų sąrašą yra įtrauktos šios kolektyvinio administravimo organizacijos : m. Atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisėms kolektyviai administruoti m.

Teksto formatavimas taikant viršutinį ir apatinį indeksą

Nustačiusi, kad kolektyvinio administravimo asociacijos veikla neatitinka Įstatymo ar kolektyvinio administravimo asociacijos įstatų reikalavimų, Kultūros ministerija taiko šias priemones: įpareigoja ir nustato terminą, per kurį kolektyvinio administravimo organizacijos turi pašalinti kolektyvinio administravimo veikloje nustatytus Įstatymo pažeidimus ir apie priimtas priemones informuoti Kultūros ministeriją; kreipiasi į teismą dėl laikinojo pobūdžio priemonės - kolektyvinio administravimo organizacijos autoriu teises skaidres sustabdymo - taikymo, iki bus ištaisyti kolektyvinio administravimo autoriu teises skaidres pažeidimai; viešai skelbia apie kolektyvinio administravimo organizacijos veiklos sustabdymą.

Susipažinti su kolektyvinio administravimo organizacijų skaidrumo ataskaitomis galite pagal šias nuorodas: AGATA skaidrumo ataskaita už metus. LATGA skaidrumo ataskaita už metus. AVAKA skaidrumo ataskaita už metus. Minėtuose Įstatymo straipsniuose yra nustatytos trys kompensacinio atlyginimo rūšys: 1. Kompensacinis atlyginimas už knygų ir vaizduojamojo meno leidinių dailės ir fotografijos albumų panaudą bibliotekose mokamas iš Kultūros ministerijai patvirtintų asignavimų, kuriuos valstybė skiria bibliotekoms knygoms įsigyti neišskaičiuojant iš bibliotekoms skirtos sumos.

Kultūros ministerija kompensaciniam atlyginimui mokėtiną sumą perveda už jos paskirstymą atsakingai kolektyvinio administravimo organizacijai, kuri šią sumą paskirsto autoriams ir autorių teisių turėtojams ir moka kartą per metus - pasibaigus metams, už kuriuos mokamas kompensacinis atlyginimas už panaudą, iki einamųjų metų birželio 1 dienos. Vadovaujantis kultūros ministro metų lapkričio 9 d. Nr ĮV, teisę į kompensacinį atlyginimą turi bibliotekose esančių knygų, vaizduojamojo meno leidinių albumų autoriai, autoriu teises skaidres, dailininkai, vertėjai ir jų teisių paveldėtojai. Atsakinga kolektivinio administravimo organizacija iki tų metų, kuriais išmokėtas kompensacinis atlyginimas už panaudą, liepos 1 dienos pateikia Kultūros ministerijai jo paskirstymo ir mokėjimo ataskaitą.

Kompensacinis atlyginimas už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais mokamas už pirmą kartą Lietuvos Respublikoje parduodamus civilinėje apyvartoje esančius, Lietuvos Respublikoje pagamintus ar į jos teritoriją įvežtus atgaminti asmeniniams naudojimui skirtus įrenginius ir tuščias analogines ir skaitmenines garso ir audiovizualines laikmenas. Atsakinga kolektivinio administravimo organizacija surinktą kompensacinį atlyginimą paskirsto kitoms Kultūros ministerijos paskirtoms kolektyvinio administravimo organizacijoms, o šios kompensacinį atlyginimą paskirsto ir sumoka jų atstovaujamiems teisių subjektams. Taip pat minėtu įsakymu LATGA paskirta atsakinga paskirstyti ir išmokėti kompensacinį atlyginimą audiovizualinių kūrinių autoriams ir muzikos kūrinių autoriams, o AVAKA — paskirta atsakinga paskirstyti ir išmokėti kompensacinį atlyginimą audiovizualinių kūrinių gamintojams ir atstovaujamiems audiovizualinių kūrinių autoriams.

Už kompensacinio atlyginimo surinkimą atsakinga kolektyvinio administravimo organizacija AGATA iki tų metų, kuriais paskirstytas kompensacinis atlyginimas, gegužės 1 dienos turi pateikti Kultūros ministerijai surinkto ir paskirstyto kompensacinio atlyginimo ir su tuo susijusių kolektyvinio administravimo atskaitymų ataskaitą. Už kompensacinio atlyginimo paskirstymą atsakingos kolektyvinio administravimo organizacijos iki tų metų, kuriais paskirstytas kompensacinis atlyginimas, gruodžio 31 dienos turi pateikti Kultūros ministerijai jų atstovaujamiems teisių subjektams paskirstyto kompensacinio atlyginimo autoriu teises skaidres. Kompensacinis atlyginimas už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu mokamas už pirmą kartą Lietuvos Respublikoje parduodamus civilinėje apyvartoje esančius, Lietuvos Respublikoje pagamintus ar į jos teritoriją įvežtus atgaminti asmeniniams naudojimui skirtus kopijuoklius. ĮV asociacija LATGA yra paskirta atsakinga už kūrinių atgaminimo reprografijos būdu fotokopijavimo būdu ar kitu būdu popieriuje administravimą - kompensacinio atlyginimo surinkimą, paskirstymą ir išmokėjimą. Atsakinga asociacija iki autoriu teises skaidres metų, kuriais paskirstytas kompensacinis atlyginimas, gegužės 1 dienos turi pateikti Kultūros ministerijai surinkto ir paskirstyto kompensacinio atlyginimo ir su tuo susijusių kolektyvinio administravimo išlaidų ataskaitą.

Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijos m. Mūsų mokslo darbų bazėje yra daugybė įvairių mokslo darbų, todėl tikrai atrasi sau tinkamą! Panašūs darbai. Patentų teisės šaltiniai, subjektai, objektai. Patento savininko t. Lietuvos teisės integracija į Europos Autoriu teises skaidres ES teisę. Teisės į privatų gyvenimo neliečiamumą bei teisės į informaciją derinimas. Norėdami tekstą pakelti truputį virš viršutinis indeksas arba nuleisto po apatinis indeksas įprastiniu tekstu, galite naudoti šiuos sparčiuosius klavišus:. Patarimas: Taip pat galite formatuoti tekstą kaip viršutinį indeksą ar apatinį indeksą, pažymėdami parinktis dialogo lange šriftaskaip aprašyta kitoje procedūroje. Skirtuko Pagrindinis grupėje šriftas pasirinkite dialogo lango vykdyklę šriftas. Skirtuko Šriftas dalyje Efektai pažymėkite žymės langelį Viršutinis indeksas arba Apatinis indeksas.

Intelektinės nuosavybės ir atlikėjų teisės. Kaip nepaklysti ieškant išteklių?

Patarimas: Kaip praturtėti nuo 2021 m. kriptovaliutos tekstui taikyti viršutinį arba apatinį indeksą nekeisdami šrifto dydžio. Viršutiniam indeksui lauke Poslinkis įveskite didesnį procentą. Tarybų Sąjungoje iki m. Tokiu būdu, turtinės autorių, mirusių iki m. Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos. Šis straipsnis apie autorių teises bendrąja prasme. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 12 © Prof. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 13 © Prof. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 14 Teisė į autoriaus vardą 1 Pozicijos — tai savarankiška autoriaus asmeninė neturtinė teisė ar tik viena autoriu teises skaidres teisės pasireiškimo formų Pagrindas — ATGTĮ 14 str. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 15 Teisė į autoriaus vardą 2 Teisė į autoriaus vardą apima tris galimybes Nurodyti tikrąjį autoriaus vardą Nurodyti pseudonimą Nenurodyti autoriaus vardo Leidėjas, kurio vardas nurodytas kūrinyje, tam tikrais atvejais laikomas autoriaus atstovu, turinčiu teisę ginti autorių teises ir užtikrinti jų įgyvendinimą tol, autoriu teises skaidres kūrinio autorius atskleis savo vardą ir pareikš apie savo kūrinio autorystę © Prof. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 16 Teisė į kūrinio neliečiamybę 1 Pagrindas — Berno konvencijo 6bis str. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 17 Teisė į kūrinio neliečiamybę 2 Teisės į kūrinio autoriu teises skaidres pažeidimo atvejai: Kėsinimasis į kūrinį iškraipymas, pakeitimas ar kitoks kėsinimasis Kenkimas pažeidimas kūriniui, autoriaus garbei ar reputacijai kenkimas autoriaus asmeniniams interesams © Prof.

Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 18 Teisė į kūrinio neliečiamybę 3 Teisės į kūrinio neliečiamybę apribojimai Citavimo teisė Interpretavimas jeigu tai nekeičia kūrinio turinio ir formos Dailės ir architektūros kūrinio prieinamumo teisė Kiti atvejai Ar gali būti perduota ši teisė? Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 19 © Prof. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 20 Kitos autorių asmeninės neturtinės teisės ne Lietuvoje Pirmojo paskelbimo teisė pranc. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 21 Autoriaus turtinės teisės atskirų teisių charakteristika III dalies 2 skyrius Autoriaus turtinės teisės atskirų teisių charakteristika 22 Autoriaus turtinės naudojimo teisės ATGTĮ 15 str. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 25 Autoriaus turtinių teisių rūšys 2 Autorius turi teisę kūrinį taip pat leisti ar uždrausti atlikti tokius veiksmus kitiems asmenims : Atgaminti bet kokia forma ar būdu Išleisti Versti Adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti Platinti Viešai rodyti Viešai atlikti bet kokiais būdais ir priemonėmis Transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti © Prof. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 26 Autoriaus turtinių teisių rūšys 3 Teisės, susijusios su kūrinio naudojimu materialioje formoje: Atgaminimo teisė įskaitant išleidimo teisę Platinimo teisė Viešo rodymo teisė © Prof. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 27 Autoriaus turtinių teisių rūšys 4 Teisės, susijusios su kūrinio naudojimu nematerialioje formoje Viešo paskelbimo teisė įskaitant kūrinio padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais internete Viešo atlikimo teisė Kūrinio perdirbimo teisė © Prof.

Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 28 Kūrinio atgaminimo teisė 1 Pagrindas — Berno konvencijos 9 str. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 29 Kūrinio atgaminimo autoriu teises skaidres 2 Reikšmingos sąvokos: Kopija tai kūrinio išreiškimo materialios formos laikmena, skirta tam, kad kūrinys tam tikru būdu tiesiogiai ar netiesiogiai būtų pastebimas ar suvokiamas žmogui Materialios formos laikmenos tai visi materialūs objektai, kuriais išreikštas kūrinys: knygos, raštai, kompaktinės plokštelės, vaizdo ir garso fonogramos, vaizduojamojo meno kūrinių, fotografijų reprodukcijos ir kt. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 30 Kūrinio atgaminimo teisė 3 Kopijos yra ne tik tos materialios laikmenos, kurios tiesiogiai skirtos perduoti kūrinį galutiniam vartotojui, bet ir tie dalykai, kurie padeda pagaminti kopijas, tačiau patys savaime taip pat yra kūrinio materializavimas tam tikra forma pvz. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 31 Kūrinio atgaminimo teisė 4 Atgaminimo būdai gali būti įvairūs: spausdinimas, garso įrašymas plokštelė, magnetofono juostelėgarso ir vaizdo įrašymas videofilmas, mikrofilmaifotografija, fotokopija, paveikslas, skulptūra, modelis, ranka ar techninėmis priemonėmis rašytas užrašymas stenograma, kompiuteriu, spausdinimo mašinėlekūrinio paskelbimas internete angl. Mizaras, Intelektinės nuosavybės teisė 32 Kūrinio atgaminimo teisė 5 Atgaminimu nelaikomas kūrinio atlikimas, kūrinio rodymas, kūrinio perdirbimas, - tai savarankiškos autoriaus turtinės teisės Kiekvienas asmuo, atgamindamas kūrinį, privalo įsitikinti, ar yra gautas autoriaus ar kito teisių turėtojo leidimas tokiam atgaminimui išskyrus tuos atvejus, kai įstatymas leidžia atgaminimą be autoriaus leidimo © Prof.

Interneto ypatumai. Ar internetas yra teisinių santykių objektas? Internetas — teisės objektas? Ar valstybės kontroliuoja internetą? Interneto teisinis reguliavimas. Interneto turinio teisinis reguliavimas. Saugesnio autoriu teises skaidres siekimo principai. Nusikaltimai internete. Rekomendacinis kriminalizuotų veikų sąrašas. Papildomai siūloma kriminalizuoti. Konvencija kovai su nusikaltimais kibernetinėje erdvėje. Pradėjus IT yra keliami šie uždaviniai. Aptikus kontrabandą yra nustatomos įtariamų asmenų grupės, jų buvimo vieta. Liudytojais, priklausomai nuo kontrabandos rūšies, gali būti. Kontrabandos gabenimo formos. Gabenant per muitinės postus. Dažniausi kontrabandos slėpimo būdai. Kontrabandos bylose yra naudojama operatyvinė informacija. Ji yra dviejų rūšių. Valstybės įvaizdis. Žiniasklaidos vaidmuo. Neoficialiai emigravusieji pagal šalį, į kurią išvyko metais. Neoficialiai emigravusieji pagal išsilavinimą metais.

Neoficialiai emigravusieji pagal buvusias profesijas metais. Pagrindiniai nusikaltimai. Prekyba moterimis. Eurų padirbinėjimas. Skandinavijos šalys - narkotikų verslas. Didžioji Britanija ir Prancūzija. Lietuviai Lotynų Amerikoje. Teismai iki XVI amžiaus. Lietuvos valdovo teismas. Valdovo teismo kompetencijoje taip pat buvo. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Komisarų teismas sprendė. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Teisinė padėtis viešojo administravimo institucijų sistemoje. Formavimo tvarka. Kompetencija, funkcijos.

Präsentation zum Thema: "3 tema (III dalis) AUTORIŲ TEISĖS."— Präsentation transkript:

Bendrieji įgaliojimai. Įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės atskaitomybė ir atsakomybė.9af3c1c5.tradehome.lt